Privacy policy

Wij respecteren uw persoonlijke gegevens. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden, en zullen dat nooit doen.

Cookie policy

Acantus maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring en voor de verzameling van webstatistieken over de bezoekers aan de website https://acantusbeveren.be

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Op websites met reclame kunnen cookies ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en deze aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. Onze website heeft geen reclame op z’n site (met uitzondering van het logo van eventuele sponsoren).

Gebruik van cookies op de website van Acantus

De website is gebouwd met WordPress technologie, en derhalve is het mogelijk dat één of meerdere van volgende cookie-types gebruikt worden (niet-exhaustieve lijst). Voor meer gedetailleerde informatie over de cookie policy en cookie types bij WordPress websites verwijzen we naar deze pagina.

 • Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

 • Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw klantsegment onthouden, evenals de cookies die bijvoorbeeld bijhouden of u reeds een opstartformulier hebt aangevraagd in het verleden.

 • Performantie-cookies

Performantie-cookies worden geplaatst om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

 • Third party cookies

Onze website kan ook elementen van andere, derde partijen, nu of in de toekomst, bevatten, zoals videodiensten, social-mediaknoppen en/of advertenties. Deze elementen van derde partijen worden niet beheerd door Acantus. U kan de cookie policy van deze derde partijen bekijken op hun respectievelijke website.

Acantus gebruikt de Site Stats feature van WordPress om te analyseren op welke wijze bezoekers de website gebruiken. Het registreert bijvoorbeeld het aantal bezoekers en houdt gegevens bij omtrent hun algemeen gedrag, zoals bijvoorbeeld het gemiddeld aantal pagina’s die een bezoeker bekijkt.

Beheer van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies van de website niet werken of dat u van bepaalde diensten van Acantus geen gebruik kan maken.

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens van u op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kan u dit doen via uw browser instellingen. Ga naar de HELP functie van uw browser. Daar kan u lezen hoe u dit moet doen.

Persoonsgegevens

Acantus (feitelijke vereniging) verwerkt en gebruikt persoonsgegevens om 4 redenen:

 • Aankopen van tickets (toestemming)

Voor het aankopen van tickets voor onze concerten, vragen we u om persoonsgegevens (naam en e-mailadres) te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de verkoop van tickets correct te kunnen uitvoeren:

 1. Klaarleggen van de tickets aan de kassa op de concertavond
 2. Opvolgen van de betaling
 3. Bevestigen van de aankoop via mail
 4. Contactname in geval van programmawijziging of annulatie

De gegevens worden digitaal opgeslagen op eigen – met sterke paswoorden en disk encryptie – beveiligde computers.

Bij het verzamelen van de gegevens wordt expliciet gevraagd zich akkoord te verklaren met de privacypolicy.

 • Steunen van Acantus (toestemming)

U kan Acantus steunen. De gegevens die u daarbij verstrekt (naam, firmanaam,adres, telefoonnummer en e-mailadres), worden gebruikt om de beloofde diensten (afhankelijk van het sponsorbedrag) correct te kunnen uitvoeren:

 1. Leveren van de CD’s
 2. Leveren of klaarleggen van de gratis tickets
 3. Communicatie omtrent de aanlevering van het logo van uw bedrijf

De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde computers.

Bij het verzamelen van de gegevens wordt expliciet gevraagd zich akkoord te verklaren met de privacypolicy.

 • Communicatie (gerechtvaardigd belang)

Wanneer u e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn (bijvoorbeeld voor de bestelling van een CD, de aanvraag van een auditie of de communicatie omtrent concertafspraken). Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde computers.

 • E-mail campagnes (gerechtvaardigd belang)

Acantus maakt ook gebruik van persoonsgegevens voor het versturen van elektronische mails (e-mail campagnes) om nieuwe concerten en projecten aan te kondigen (een aantal keer per jaar). We maken daarvoor gebruik van Mailchimp. De gegevens die daar bijgehouden worden in een contactenlijst zijn naam en e-mail adres, en worden veilig opgeslagen op de servers van Mailchimp. Naam en e-mailadres zijn absoluut de enige gegevens die gebruikt worden voor deze e-mail campagnes. Acantus baseert zijn e-mail campagnes dus nooit op basis van het gedrag op sociale media, surfgedrag of geolocatie. Iedereen is vrij om zich op die mailing lijst in- en uit te schrijven. Bij elke mailing die verstuurd wordt, vindt U bovendien de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen. U vindt er ook de mogelijkheid u uit te schrijven op alle e-mail. In dat geval ontvangt u ook geen andere e-mails meer.  Meer informatie omtrent de privacy policy van Mailchimp vindt U hier.

Uw gegevens beheren/verwijderen en communicatievoorkeuren

U heeft recht op het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die wij van u ontvangen hebben. Hiervoor kan u ons contacteren via  contact@acantusbeveren.be

Derden

Acantus geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (vb beheer van de contactenlijst in Mailchimp).

We respect your personal information. We do not sell your personal information to third parties, and will never do so.

Cookie policy

Acantus uses cookies to improve the user experience and to collect web statistics about visitors to the website https://acantusbeveren.be

What are cookies?

A cookie is a text file that is placed by the server of a website in the browser of your computer or on your mobile device when you consult the website. The cookie contains a unique code that allows you to recognize your browser during the visit to the website (a so-called “session” cookie) or during subsequent, repeated visits (a so-called “permanent” cookie). Cookies can be placed by the server of the website that you visit or by partners with which this website cooperates. The server of a website can only read the cookies it has placed itself, it has no access to other information that is on your computer or mobile device. Cookies are stored on your computer or mobile device in the folder of your browser. The content of a cookie usually consists of the name of the server that placed the cookie, an expiration date and a unique numeric code.

Cookies generally make the interaction between the visitor and the website easier and faster and help the visitor to navigate between the different parts of a website. On websites with advertising, cookies can also be used to make the content of a website or the publicity on a website more relevant for the visitor and to adjust it to his personal taste and needs. Our website has no advertising on its site (with the exception of the logo of any sponsors).

Use of cookies on the Acantus website

The website is built with WordPress technology, and therefore it is possible that one or more of the following cookie types are used (non-exhaustive list). For more detailed information about the cookie policy and cookie types at WordPress websites we refer to this page.

 • Strictly necessary cookies

These cookies are indispensable to visit the website and to use certain parts of it. These cookies allow you, for example, to navigate between the various parts of the website. If you refuse these cookies, certain parts of the website will not work or will not work optimally.

 • Functional cookies

The functional cookies are cookies that facilitate the functioning of our website and make it more pleasant for the visitor and ensure that you get a more personalized browsing experience. For example, it is the cookies that remember your customer segment, as well as the cookies that, for example, keep track of whether you have already requested a start-up form in the past.

 • Performance cookies

Performance cookies are placed to collect information about the use that visitors make of our website with the intention of improving the content of our website, to adjust it more to the wishes of the visitors and to increase the ease of use of our website.

 • Third party cookies

Our website may also contain elements from other third parties, now or in the future, such as video services, social media buttons and / or advertisements. These third-party elements are not managed by Acantus. You can view the cookie policy of these third parties on their respective website.

Acantus uses the Site Stats feature of WordPress to analyze how visitors use the website. For example, it records the number of visitors and keeps records of their general behavior, such as the average number of pages that a visitor views.

Cookie management

You can set your browser to notify you when a cookie is placed or when it is not possible to collect cookies.

If you make it impossible to place cookies, there is a chance that certain functions of the website will not work or that you will not be able to use certain services of Acantus.

We do not use cookies to personally identify you or store your personal information without your knowledge. However, if you wish to restrict, block or delete the installation of cookies on your computer or mobile end device, you can do this through your browser settings. Go to the HELP function of your browser. There you can read how to do this.

Personal data

Acantus (actual association) processes and uses personal data for 4 reasons:

 • Purchase of tickets (permission)

To purchase tickets for our concerts, we ask you to provide personal information (name and e-mail address). This data is used to correctly carry out the sale of tickets:

Laying out the tickets at the box office on the concert evening

Follow up the payment

Confirm the purchase via e-mail

Contact in case of program change or cancellation

The data is stored digitally on secure computers with strong passwords and disk encryption.When collecting the data, you are explicitly asked to agree to the privacy policy.

 • Supports Acantus (permission)

You can support Acantus. The information that you provide (name, company name, address, telephone number and e-mail address) is used to correctly perform the promised services (depending on the sponsor amount):

Delivery of the CDs

Deliver or prepare the free tickets
Communication regarding the delivery of the logo of your company
The data is stored on our own secure computers.
When collecting the data, you are explicitly asked to agree to the privacy policy.

 • Communication (legitimate interest)

When you send e-mail or mail to us, we may save those messages. Sometimes we ask you for your personal information that is relevant to the situation in question (for example, for ordering a CD, requesting an audition or communication regarding concert arrangements). This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on our own secure computers.

 • Email campaigns (legitimate interest)

Acantus also uses personal data to send electronic mails (e-mail campaigns) to announce new concerts and projects (a number of times a year). We use Mailchimp for this. The data stored there in a contact list are name and e-mail address, and are securely stored on Mailchimp’s servers. Name and e-mail address are absolutely the only data used for these e-mail campaigns. Acantus never bases its e-mail campaigns based on social media behavior, surfing behavior or geolocation. Everyone is free to subscribe and unsubscribe to that mailing list. With every mailing that is sent, you will also find the option to adjust your data. You will also find the option to unsubscribe from all e-mails. In that case you will no longer receive any other e-mails. You can find more information about Mailchimp’s privacy policy here.

Manage / delete your data and communication preferences

You have the right to view, change or remove all personal information that we have received from you. For this you can contact us via contact@acantusbeveren.be

Third parties

Acantus does not pass on any personal data to other parties, unless this is necessary for the purposes described above (eg management of the contact list in Mailchimp).